งานอื่นๆ

สำนักเลขธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางช่างไฟฟ้า ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และวิจิตรศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม ฝึกอบรม หรือนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เช่นเครื่องฉาย Projector เครื่องฉายภาพนิ่งฯ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษา - ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
-ความรู้ทั่วไป -มนุษยสัมพันธ์ -การสื่อสาร -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะต้องได้คะแนนในการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินฯ (สอบข้อเขียน) มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://spm.thaigov.go.th
ที่มา http://job.ocsc.go.th

รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,330 - 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร) 
(2) มีความสามารถในการเขียน พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ 
(3) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
(4) เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำบัญชีของส่วนราชการ ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ และต้นทุนผลผลิต 
2. บริหารจัดการและจัดทำแผน/คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย โอนเปลี่ยนแปลง กันเงิน ชี้แจง รวมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
3. บริหารจัดการและจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น และเงินทุนกลาง เป็นต้น 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
5. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
6. ขอทำความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ 
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้ 
(1) ความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ (150 คะแนน) 
(2) ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (50 คะแนน) 
ทักษะ/สมรรถนะ : (1) มีความรู้ทางด้านการบัญชี 
(2) มีความสามารถในการเขียน พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ 
(3) มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://job.pdmo.mof.go.th/
ที่มา http://job.ocsc.go.th

สำนักงานอาหารและยารับสมัครเภสัชกร


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 14,100-15,510 (5 ปี) และ 16,400-18,040 (6 ปี) บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.fda.moph.go.th/
ที่มา: http://job.ocsc.go.th

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ

โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานหลักด้านการเจรจา)

อัตราเงินเดือน : 15300-16830 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


รายละเอียดวุฒิ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือภาษา วรรณคดี

2.ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษ

1.ความรู้ความสามารถทั่วไป

2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

3.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555ที่มา : http://job.ocsc.go.th/

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

90 อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน ซอย 7 กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพากร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ตรวจสอบผู้เสียภาษีที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ตรวจสภาพกิจการ วิเคราะห์ข้อมูลการยื่นแบบชำระภาษี ตรวจสอบยันใบกำกับภาษี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง

(2) ประมวลผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและขอพิจารณาลงนามอนุมัติผลการตรวจสอบต่อไป

(3) ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับงานภาษีที่ไม่ซับซ้อน พร้อมตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(4) วิเคราะห์แบบแสดงรายการทางภาษี เพื่อให้การปฏิบัติงานวิเคราะห์แบบแสดงรายการ และการชำระภาษี ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
(5) ช่วยวางแนวปฏิบัติในการเก็บภาษี หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมายหรือระเบียบที่วางไว้ เพื่อช่วยป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีและได้ภาษีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
(6) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอต่อบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติคนต่อไป เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในความดูแล เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของกรมสรรพากร รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและเสียภาษีไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมได้
(2) ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เสียภาษีเข้าใจและเสียภาษีได้ถูกต้อง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร นโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากร และแหล่งภาษีอากร (ข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)
ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ที่มา: http://job.ocsc.go.th/

รับนิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 12,600 - 13,860 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ

(๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน

(๔) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น จัดทำระเบียบ วาระ และรายงานการประชุม

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร โดยแบ่งเป็น ๒ วิชา ดังนี้

(๑.๑) วิชาเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)
(๑.๑.๑.) ความรู้ความสามารถในการยกร่างคำให้การในคดีด้านสิ่งแวดล้อม
(๑.๒) วิชาความรู้ทั่วไปเบื้องต้น (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
(๑.๒.๑) ความรู้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑.๒.๒) ความรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เพื่อทดสอบความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ที่มา http://job.ocsc.go.th/

กรมราชทัณฑ์รับสมัครเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์

ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 7010- 7440,7670 - 8140 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : - เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมี การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว และในช่วงต้นของการปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อีกหน้าที่หนึ่ง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -

ทักษะ/สมรรถนะ : -

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ที่มา: http://job.ocsc.go.th/